02-991-8999

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บริการอย่างญาติมิตร เพื่อชีวิตที่ดีของครอบครัว

วิสัยทัศน์ (Vision) ประจำปี 2560-2561

          เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในเขตกรุงเทพฯ ตอนเหนือที่มีคุณภาพ และมุ่งมั่นพัฒนาไปสู่ระดับตติยภูมิ เฉพาะทางโรคหัวใจ เพื่อความไว้วางใจและความพึงพอใจของผู้รับบริการ

พันธกิจ (Mission)

 • ให้บริการผู้ป่วย และผู้รับบริการ คลอบคลุมสี่มิติ คือ การดูแลรักษาโรค การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพร่างกาย
 • มีกระบวนการส่งต่อการรักษาผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย
 • มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

เข็มมุ่ง (Goal) : ประจำปี 2560-2561

 • Safety Hospital
  พัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยวิกฤต
 • Excellence service
  พัฒนาระบบบริการสู่ความเป็นเลิศ
 • Competency
  พัฒนาศักยภาพบุคลากร
 • Utilization Management
  การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

"ค่านิยม (Core Value)"

 • S-SAFETY ผู้ป่วยปลอดภัย
 • A-APPRECIATION ประทับใจบริการ
 • I-IMPROVEMENT พัฒนางานต่อเนื่อง
 • M-MORAL ชูเรื่องคุณธรรม
 • A-APPROPRIATION เน้นนำทรัพยากรคุ้มค่า
 • I-INTEGRITY นำทีมพาสู่สามัคคี
...
...
ข้อมูลโรงพยาบาล เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ประวัติโรงพยาบาล วิสัยทัศน์และพันธกิจ โรงพยาบาลในเครือ ทีมผู้บริหาร