02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

แพทย์

นพ. วิศวะ ปานศรีพงษ์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
แผนก: อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

นพ.โฆษิต ชูช่วย

เวชปฏิบัติทั่วไป
แผนก: อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

พญ.แสงมณี จิรสถาพร

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
แผนก: สูติ-นรีเวชกรรม

นพ.ปราโมทย์ เชิดรัตนรักษ์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
แผนก: สูติ-นรีเวชกรรม

นพ.จุมพล จารึกสถิตวงศ์

โสต ศอ นาสิกวิทยา
แผนก: อายุรกรรม

พญ.สุธีญา จำปาวงศ์

อายุรศาสตร์โรคไต
แผนก: อายุรกรรม

นพ. คณิน สุรางคพาณิชย์

เวชปฏิบัติทั่วไป
แผนก: อายุรกรรม

พญ. กนกลักษณ์ มหายศนันท์

อายุรศาสตร์
แผนก: อายุรกรรม

นพ. พรหมรักษ์ จึงวิโรจน์

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
แผนก: อายุรกรรม

พญ.นงลักษณ์ ตรีกาลนนท์

กุมารเวชศาสตร์
แผนก: กุมารเวชกรรม

พญ. สุรีรัตน์ เนติธนากูล

กุมารเวชศาสตร์
แผนก: กุมารเวชกรรม

นพ.นพคุณ หล้าก่า

ศัลยศาสตร์
แผนก: ศัลยกรรม

นพ.สันดุษิต เพ็งสา

ศัลยศาสตร์
แผนก: ศัลยกรรม

นพ.สุภกิจ คณิตเนตร

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
แผนก: ศัลยกรรมกระดูก

นพ. ศศิศ เที้ยธิทรัพย์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส
แผนก: ศัลยกรรมกระดูก

นพ.วิโรจน์ รัตนะคูณชัย

รังสีวิทยาวินิจฉัย
แผนก: รังสี

นพ.สุรภูมิ คลอศิริโรจน์

วิสัญญีวิทยา
แผนก: ห้องผ่าตัด

พญ.สุพิชชา แสงทองพราว

เวชปฏิบัติทั่วไป
แผนก: ประกันสังคม

นพ.สมชัย พัววิจิตธรรม

เวชศาสตร์ครอบครัว
แผนก: ประกันสังคม

พจ.พรรษพร สระบุรินทร์

แพทย์แผนจีน
แผนก: คลินิกฝังเข็ม

...
...
ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์

แพทย์ นัดหมายแพทย์ ถาม ตอบ มุมสุขภาพ