02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ

ข้อมูลศูนย์

การบริการ

ห้องปฏิบัติการ

       ห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและรายงานผลตัวอย่างตรวจจากผู้รับบริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด24 ชั่วโมง ครอบคลุม การวิเคราะห์หาความเสี่ยง,แนวโน้ม, การตรวจเบื้องต้น,ตรวจคัดกรอง, การตรวจวินิจฉัย, การตรวจสนับสนุนการรักษา และการตรวจติดตามผลการรักษา ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย บุคลากรที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นผลการตรวจที่ถูกต้อง แม่นยำเชื่อถือได้ตามหลักวิชาการ มีบริการที่สะดวกและรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความต้องการของผู้รับบริการและมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

เวลาทำการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชม.
โทร. 02-991-8999

ให้บริการครอบคลุมการตรวจวิเคราะห์ทุกด้านประกอบด้วย 

  1. สาขาโลหิตวิทยาคลินิก (Clinical Hematology) ตรวจวินิจฉัย แยกประเภทและรูปร่างของเม็ดเลือดชนิดต่างๆ ด้วยกล้องจุลทรรศน์และเครื่องAutomate XN -1000&XN-550 
  2.  สาขาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก(Clinical Microscopy) ตรวจหาหรือตรวจนับเซลล์ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์และใช้เครื่องAutomate Iris 
  3. สาขาเคมี-ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก (Clinical Chemistry- Immunology) ตรวจหาปริมาณสารชีวเคมีในเลือดหรือสารคัดหลั่งจากร่างกายรวมถึงปริมาณเชื้อไวรัสหรือสิ่งแปลกปลอมในร่างกายโดยใช้เครื่องAutomate CobasC501 & E601 และ SOFIA Influenza 
  4. สาขาจุลชีววิทยาคลินิก(Clinical Microbiology) ตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ในกระแสเลือดและสิ่งส่งตรวจอื่นๆ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์และเครื่องAutomate BD BACTEX FX-40 ไปเพาะเชื้อ เพื่อตรวจยืนยันและแยกชนิดของเชื้อ 
  5. สาขาการบริการโลหิตวิทยา (Blood Bank) ตรวจหาความเข้ากันได้ของโลหิตผู้บริจาคและผู้รับ ตรวจภูมิต้านทาน และ/หรือชนิดของหมู่โลหิตที่มีผลกระทบต่อการได้รับโลหิต (Blood Transfusion Serology) 

 

บริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการต่อให้กับห้องปฏิบัติการภายนอกที่มีคุณภาพประกอบด้วย 

  1. พิษวิทยาคลินิก(Clinical toxicology) ตรวจหาปริมาณ ระดับยา สารพิษ โลหะหนัก และสารอื่นๆที่ก่อให้เกิดพิษต่อร่างกาย 
  2. ชีวโมเลกุล(Cytogenetic, Genetics and Molecular Pathology) ได้แก่การตรวจหาสารพันธุกรรม ในเนื้อเยื่อ เลือด หรือน้ำคร่ำ ของคน / หาสารพันธุกรรมในเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ 
  3. พยาธิวิทยากายวิภาค (Anatomical Pathology) ตรวจหาความผิดปกติของเซลล์และหรือเนื้อเยื่อต่างๆ
บริการทางการแพทย์ แผนกบริการทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการ

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด แผนกห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง แผนกไตเทียม คลินิคฝังเข็ม แผนกบริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน