02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม

ข้อมูลศูนย์

การบริการ

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรมโรงพยาบาลสายไหม

     ให้การตรวจรักษาโรคผู้ป่วยด้านอายุรกรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะทาง ได้แก่ อายุรกรรมสมอง อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ อายุรกรรมโรคไต อายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร อายุรกรรมโรคมะเร็งแ ละอายุรกรรมโรคติดเชื้อเป็นต้น

 

เวลาทำการ 08:00 - 20:00 น.
โทร. 0 2991-8999

พญ.สุธีญา จำปาวงศ์

อายุรศาสตร์โรคไต
แผนก: อายุรกรรม

นพ.จุมพล จารึกสถิตวงศ์

โสต ศอ นาสิกวิทยา
แผนก: อายุรกรรม

นพ. คณิน สุรางคพาณิชย์

เวชปฏิบัติทั่วไป
แผนก: อายุรกรรม

พญ. กนกลักษณ์ มหายศนันท์

อายุรศาสตร์
แผนก: อายุรกรรม

นพ. พรหมรักษ์ จึงวิโรจน์

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
แผนก: อายุรกรรม

บริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกอายุรกรรม

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด แผนกห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง แผนกไตเทียม คลินิคฝังเข็ม แผนกบริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน