02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

แผนกกุมารเวชกรรม

แผนกกุมารเวชกรรม

ข้อมูลศูนย์

การบริการ

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกกุมารเวชกรรม

กุมารเวชกรรมและคลินิกเด็กสุขภาพดี

          คลินิกกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลสายไหม ให้การดูแลรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารรักษาโรคติดเชื้อ  โรคภูมิแพ้  โรคระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น และส่งเสริมสุขภาพเด็กดี  วัยแรกเกิดถึงอายุ 15 ปี  โดยการให้วัคซีนตามวัย และวัคซีนพิเศษ เช่น วัคซีนป้องกันโรคท้องเสียในเด็กจากเชื้อโรต้า วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมในเด็กจากเชื้อไอพีดี วัคซีนป้องกันโรคสุกใส วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเป็นต้น   
      พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านภาวะโภชนาการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเด็ก ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้มีพัฒนาการที่สมวัย เพื่อให้บุตรหลานของท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง มีพัฒนาการที่สมวัย.

 

                   

เวลาทำการ 08:00 - 23:00 น.
โทร. 0 2991-8999

พญ.นงลักษณ์ ตรีกาลนนท์

กุมารเวชศาสตร์
แผนก: กุมารเวชกรรม

พญ. สุรีรัตน์ เนติธนากูล

กุมารเวชศาสตร์
แผนก: กุมารเวชกรรม

บริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกกุมารเวชกรรม

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด แผนกห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง แผนกไตเทียม คลินิคฝังเข็ม แผนกบริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน