02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

หออภิบาลผู้ป่วยหนัก

ข้อมูลศูนย์

การบริการ

แพทย์ประจำศูนย์

หออภิบาลผู้ป่วยหนัก

เวลาทำการ 08:00 - 23:00 น.
โทร. 0 2991-8999

บริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก หออภิบาลผู้ป่วยหนัก

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด แผนกห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง แผนกไตเทียม คลินิคฝังเข็ม แผนกบริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน