02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

หออภิบาลผู้ป่วยหนัก