02-991-8999

ประกันสังคม

สิทธิผู้ประกันตนที่ได้รับตามกฎหมาย

สิทธิผู้ประกันตนที่ได้รับตามกฎหมาย 1.กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย รับการรักษาพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุไม่สามารถเข้ารับการรักษาตามบัตรรับรองสิทธิได้ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด

...อ่านต่อ

ประกันสังคม

สิทธิผู้ประกันตนที่ได้รับตามกฎหมาย